Tag Archives: גרדיאנט בוחר חתך

גרדיאנט בוחר חתך (GSS) MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

גרדיאנט בוחר חתך (Slice Selection Gradient, GSS) הוא גרדיאנט שתפקידו להתמקד בחתך הנכון ובעובי הנכון באזור הסריקה הנתון. גרדיאנט זה, המופעל לזמן קצר בסמיכות לשידור פולס הרדיו, גורם לדירוג העצמה המגנטית בכיוון שבו מתבצעת הסריקה ולתדירות לרמור מדורגת של הפרוטונים בחתכי אזור הסריקה. בעזרתו גם ניתן לקבוע את עובי החתך שאת הפרוטונים שבו נרצה לערער.